| פסוקים מן התנ"ך ב והניה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו׃ ג והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר׃ ד ותאכילנה הפרות רעות המראה ודית הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה : ה ויישן ויחלם שנית והניה׀ שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות׃ ו והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן׃ ז ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום׃ ח ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר אותם לפרעה׃ ( בראשית מא , ( 8-2 - - - כה ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלקים עשה הגיד לפרעה׃ כו שבע פר ית הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא׃ כז ושבע הפרות הרקות והרעת העלית אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב׃ כח הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר האלקים עשה הראה את פרעה׃ כט הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים׃ ל וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ׃ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית