| פסוקים מן התנ"ך ג וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים׃ ד ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם׃ ה ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו׃ ו ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי׃ ז והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אליתיכם ותשתחוין לאלמתי׃ ח ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו׃ ט ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי׃ י ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער ביו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך י ואחיך להשתחות לך ארצה׃ יא ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר׃ ( בראשית ל"ז , ( 11-3 יח ויראו אתו מרחק ובטרם יקריב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו׃ יט ויאמרו אייש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא׃ כ ועתיה׀ לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו׃ ( בראשית ל"ז , ( 20-18 | מאמר אחרי שיוסף מספר לאחים שלו את שני החלומות , הם קוראים לו "בעל החלומות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית