ישמח משה במתנת חלקו , כי עבד נאמן קראת לו . כליל תפארת בראשו נתת , בעמדו לפניך על הר סיני , ושני לוחות אבנים הוריד בידו , וכתוב בהם שמירת שבת , וכן כתוב בתורתך : " ושמרו בני ישראל את השבת , לעשות את השבת לדרתם ברית עולם . ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם , כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ , וביום השביעי שבת וינפש . " ( שמות לא , טז-יז ) מתוך תפלת שחרית של שבת כליל תפארת בראשו - כאשר משה רבנו ירד מהר סיני פניו קרנו , האירו לדרתם – לכל הדורות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית