בספר שמות נכתב : " ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה . ויוצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר . והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה' באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד . ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלקים יעננו בקול . ( שמות יט , טז-יט ( " וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר . אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" ( שמות כ , א-ב ) המדרש שלפניכם מתאר גם הוא את מעמד הר סיני . אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן : כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה צפור לא צוח , עוף לא פרח , שור לא געה , אופנים לא עפו , שרפים לא אמרו : קדוש קדוש , הים לא נזדעזע , הבריות לא דברו . אלא העולם שותק ומחריש - ויצא הקול : "אנכי ה' אלקיך" שמות רבה כט , ט רבי אבהו ורבי יוחנן - שמותיהם של שני חכמים שלמדו תורה פרח - עף אופנים , שרפים - סוגים של מלאכים נזדעזע - הזדעזע , סער בריות - בני אדם מחריש - לא משמיע קול אנכי - אני  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית