( שיר השירים ח , א ) " מי יתנך כאח לי" ( שיר השירים ח , א ) ובאיזה אח הפסוק מדבר ? במשה ובאהרן , שנאמר : "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" ( תהלים קלג , ( שהיו אוהבין ומחבבין זה את זה . שבשעה שנטל משה את המלכות ואהרן את הכהנה , לא שנאו זה את זה , אלא היו שמחים זה בגדלת זה וזה בגדלת זה . תדע לך : בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שילך בשליחותו אצל פרעה , אמר לו משה : "שלח נא ביד תשלח . " אתה סבור שמא עכב משה מפני שלא רצה לילך ? אינו כן , אלא מפני כבוד אהרן . אמר משה : עד שלא הגעתי , היה אהרן אחי מתנבא להם ( לבני ישראל ) במצרים שמונים שנה , ועכשו אני נכנס בתחומו של אחי ויהיה אחי מצר ? לכן לא רצה לילך . אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה : לא אכפת לאהרן בדבר זה . לא די שאינו מצר , אלא עוד שמח . שנאמר : "וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו" ( שמות ד , יד ) אינו אומר : "ושמח בפיו , " או "ושמח" בלבד , אלא "ושמח בלבו . " כיון ששמע משה הסכים לילך . אמר רבי שמעון בר יוחאי : הלב ששמח בגדלת אחיו ילבש אורים ותמים , שנאמר : "ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרן" ( שמות כח , ל . ( מעבד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית