יוסף ואחיו עלו לארץ כנען כדי לקבר את אביהם במערת המכפלה . זאת היתה תהלוכה מכבדת מאוד ! בחזרה למצרים האחים החלו לחשש : אולי עכשו , אחרי מות יעקב , יוסף ירצה לנקם בהם על מה שהם עשו לו בעבר . אבל יוסף הרגיע אותם והבטיח שידאג להם לאכל ולהגנה במצרים . נפרדים מיעקב א ויפל יוסף על פני אביו , ויבך עליו וישק לו . ב ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו , ויחנטו הרפאים את ישראל . ג וימלאו לו ארבעים יום , כי כן ימלאו ימי החנטים , ויבכו אתו מצרים שבעים יום . ד ויעברו ימי בכיתו , וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר : אם נא מצאתי חן בעיניכם , דברו נא באזני פרעה לאמר : ה אבי השביעני לאמר : הנה אנכי מת , בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען , שמה תקברני . ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה . ו ויאמר פרעה : עלה וקבר את אביך כאשר השביעך . לחנט : ( ב ) לעשות לו טפול שמשמר את הגוף אחרי המות . במצרים העתיקה היו חונטים את המתים . ישראל : ( ב ) יעקב . וימלאו לו ארבעים יום : ( ג ) עברו 40 יום מאז שיעקב מת . ימלאוימיהחנטים : ( ג ) זה הזמן שהיו מחכים אחרי שהיו חונטים את המת . ויבכו אתו מצרים : ( ג ) המצרים בכו והתאבלו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית