לפני מותו יעקב קרא לכל בניו וברך אותם , אחד אחד . לכל בן הוא נתן ברכה מיחדת שהתאימה לו . לאחר הברכות יעקב בקש מבניו שיקברו אותו בארץ כנען , במערת המכפלה . א ויקרא יעקב אל בניו , ויאמר : האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים . ב הקבצו ושמעו , בני יעקב , ושמעו אל ישראל אביכם . ג ראובן , בכרי אתה , כחי וראשית אוני . יתר שאת ויתר עז . ד פחז כמים אל תותר , כי עלית משכבי אביך , אז חללת יצועי עלה . ה › שמעון ולוי אחים , כלי חמס מכרתיהם . ו בסדם אל תבא נפשי , בקהלם אל תחד כבדי , כי באפם הרגו איש , וברצנם עקרו שור . ז ארור אפם כי עז , ועברתם כי קשתה . אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל . ח יהודה , אתה יודוך אחיך , ידך בערף איביך . ישתחוו לך בני אביך . ט גור אריה יהודה , מטרף בני עלית . כרע רבץ כאריה , וכלביא מי יקימנו ? י לא יסור שבט מיהודה , ומחקק מבין רגליו , עד כי יבא שילה , ולו יקהת עמים . יא אסרי לגפן עירו , ולשרקה בני אתנו . כבס ביין לבשו , ובדם ענבים סותה . יב חכלילי עינים מיין , ולבן שנים מחלב . יג זבולן לחוף ימים ישכן , והוא לחוף אנית , וירכתו על צידן . יד יששכר חמר גרם , רבץ בין המשפת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית