שבע השנים הטובות נגמרו , והגיעו שבע השנים הרעות . בשנים שבהן היה שפע , יוסף חסך אכל בשביל כל המצרים . עכשו , בתקופת הרעב , הוא נהל את המדינה בחכמה , ולכלם היה אכל . א ויבא יוסף ויגד לפרעה , ויאמר : אבי ואחי , וצאנם ובקרם וכל אשר להם , באו מארץ כנען , והנם בארץ גשן . ב ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים , ויצגם לפני פרעה . ג ויאמר פרעה אל אחיו : מה מעשיכם ? ויאמרו אל פרעה : רעה צאן עבדיך , גם אנחנו גם אבותינו . ד ויאמרו אל פרעה : לגור בארץ באנו , כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך , כי כבד הרעב בארץ כנען . ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן . ה ויאמר פרעה אל יוסף לאמר : אביך ואחיך באו אליך . ו ארץ מצרים לפניך הוא , במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך . ישבו בארץ גשן , ואם ידעת ויש בם אנשי חיל , ושמתם שרי מקנה על אשר לי . ז ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה , ויברך יעקב את פרעה . ח › ויאמר פרעה אל יעקב : כמה ימי שני חייך ? ט ויאמר יעקב אל פרעה : ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה . מעט ורעים היו ימי שני חיי , ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם . י › ויברך יעקב את פרעה , ויצא מלפני פרעה . יא ויושב יוסף את...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית