פרק מו מספר על הפגישה המרגשת בין יעקב ליוסף . יעקב ויוסף התחבקו , התנשקו ובכו , וכל המשפחה נשארה לגור במצרים , באזור שנקרא "ארץ גשן . " יעקב יורד למצרים א ויסע ישראל וכל אשר לו , ויבא בארה שבע , ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק . ב ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה , ויאמר : יעקב יעקב . ויאמר : הנני . ג ויאמר : אנכי האל אלהי אביך . אל תירא מרדה מצרימה , כי לגוי גדול אשימך שם . ד אנכי ארד עמך מצרימה , ואנכי אעלך גם עלה , ויוסף ישית ידו על עיניך . ה ויקם יעקב מבאר שבע , וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו . ו ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען , ויבאו מצרימה , יעקב וכל זרעו אתו . ז בניו ובני בניו אתו , בנתיו ובנות בניו וכל זרעו , הביא אתו מצרימה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית