הסוחריםשקנואתיוסףהגיעולמצרים , ומכרואתיוסףלאישחשובבשם פוטיפר . יוסף הצליח מאוד בבית פוטיפר , אבל אז אשת פוטיפר העלילה עליו עלילות . פוטיפר האמין לאשתו והשליך את יוסף לבית-הסהר . יוסף מצליח בבית פוטיפר א ויוסף הורד מצרימה , ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי , מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה . ב ויהי יהוה את יוסף , ויהי איש מצליח , ויהי בבית אדניו המצרי . ג וירא אדניו כי יהוה אתו , וכל אשר הוא עשה , יהוה מצליח בידו . ד וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו , ויפקדהו על ביתו , וכל יש לו נתן בידו . ה ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו , ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף , ויהי ברכת יהוה בכל אשר יש לו , בבית ובשדה . ו ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה , כי אם הלחם אשר הוא אוכל . ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה . הורד : ( א ) הורידו אותו , הביאו אותו ( כשהולכים למצרים כתוב בדרך כלל שיורדים למצרים . ( סריס פרעה : ( א ) אדם שעובד בשביל פרעה . שר הטבחים : ( א ) השר שאחראי להרג את מי שקבל ענש מות . ויהייהוה את יוסף : ( ב ) ה' עזר ליוסף ושמר עליו . וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו : ( ג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית