פרק לח מספר את ספורם של יהודה ותמר . תמר היתה נשואה לבנו הבכור של יהודה – והבן מת . היא התחתנה עם בנו השני – וגם הוא מת . לפי החק , יהודה היה צריך לתת לה גם את בנו השלישי . אבל יהודה פחד . הפרק מספר מה עשתה תמר . א ויהי בעת ההוא , וירד יהודה מאת אחיו , ויט עד איש עדלמי ושמו חירה . ב וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע , ויקחה ויבא אליה . ג › ותהר ותלד בן , ויקרא את שמו ער . ד ותהר עוד ותלד בן , ותקרא את שמו אונן . ה ותסף עוד ותלד בן , ותקרא את שמו שלה . והיה בכזיב בלדתה אתו . ו ויקח יהודה אשה לער בכורו , ושמה תמר . ז ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה , וימתהו יהוה . ח ויאמר יהודה לאונן : בא אל אשת אחיך ויבם אתה , והקם זרע לאחיך . ט וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע , והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה , לבלתי נתן זרע לאחיו . י וירע בעיני יהוה אשר עשה , וימת גם אתו . יא ויאמר יהודה לתמר כלתו : שבי אלמנה בית אביך , עד יגדל שלה בני , כי אמר : פן ימות גם הוא כאחיו . ותלך תמר ותשב בית אביה . יב וירבו הימים , ותמת בת שוע אשת יהודה . וינחם יהודה , ויעל על גזזי צאנו , הוא וחירה רעהו העדלמי , תמנתה . י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית