אחרי שנים בחרן יעקב חזר לכנען , אבל הוא חשש מהפגישה עם עשו אחיו . הפגישה עברה בשלום , האחים התחבקו והתנשקו , ואחרי שנים רבות – יעקב ועשו התפיסו . יעקב מתכונן לפגישה עם עשו א וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא , ועמו ארבע מאות איש . ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות . ב וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה , ואת לאה וילדיה אחרנים , ואת רחל ואת יוסף אחרנים . ג והוא עבר לפניהם , וישתחו ארצה שבע פעמים , עד גשתו עד אחיו . יעקב ועשו נפגשים ד וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו , ויבכו . ה וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים , ויאמר : מי אלה לך ? ויאמר : הילדים אשר חנן אלהים את עבדך . ו ותגשן השפחות , הנה וילדיהן , ותשתחוין .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית