יעקב התכונן לפגישה עם אחיו עשו . בלילה שלפני הפגישה יעקבנאבקעםדמותמסתורית–מלאך . כלהלילההםנאבקו ... עד שבבקר , בעלות השחר , המלאך אמר שיעקב נצח , ומעכשו – שמו ישראל . א וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם , וילך וישב לבן למקמו . ב ויעקב הלך לדרכו , ויפגעו בו מלאכי אלהים . ג ויאמר יעקב כאשר ראם : מחנה אלהים זה . ויקרא שם המקום ההוא מחנים . ד וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו , ארצה שעיר שדה אדום . ה ויצו אתם לאמר : כה תאמרון לאדני לעשו : כה אמר עבדך יעקב : עם לבן גרתי , ואחר עד עתה . ו ויהי לי שור וחמור , צאן ועבד ושפחה , ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך . ז וישבו המלאכים אל יעקב לאמר : באנו אל אחיך אל עשו , וגם הלך לקראתך , וארבע מאות איש עמו . ח ויירא יעקב מאד ויצר לו , ויחץ את העם אשר אתו , ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות . ט ויאמר : אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו , והיה המחנה הנשאר לפליטה . י ויאמר יעקב : אלהי אבי אברהם , ואלהי אבי יצחק , יהוה האמר אלי : שוב לארצך ולמולדתך , ואיטיבה עמך . יא קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך , כי במקלי עברתי את הירדן הז...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית