יעקב הרגיש לא רצוי בבית לבן . ה' אמר לו לעזב את חרן ולחזר לארץ כנען . יעקב לקח אתו את כל מה שהרויח וצבר בזמן שהיה אצל לבן – את הכבשים , את הרכוש , את הנשים ואת הילדים שלו , ופשוט הלך בלי להגיד שלום . ומה עשה לבן ? הוא כעס ורדף אחרי יעקב . אבל כשהשיג את יעקב – הם דברו , התפיסו ואפלו כרתו ברית . יעקב מרגיש לא רצוי בבית של לבן א וישמע את דברי בני לבן לאמר : לקח יעקב את כל אשר לאבינו , ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה . ב וירא יעקב את פני לבן , והנה איננו עמו כתמול שלשום . ג ויאמר יהוה אל יעקב : שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך , ואהיה עמך . כל אשר לאבינו : ( א ) כל מה ששיך לאבא שלנו . ומאשר לאבינו : ( א ) ממה ששיך לאבא שלנו . הכבד : ( א ) העשר – הכסף והרכוש . איננו עמו כתמול שלשום : ( ב ) יעקב לא מתנהג אליו כרגיל . ולמולדתך : ( ג ) לארץ שנולדת בה . ואהיה עמך : ( ג ) אהיה אתך , אעזר לך ואשמר עליך . יעקב ומשפחתו עוזבים את חרן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית