יעקב הגיע לבית לבן . ללבן היו שתי בנות – רחל הצעירה ולאה הבכורה . יעקב ראה את רחל והתאהב בה . יעקב ולבן הסכימו שיעקב יעבד שבע שנים ואז יקבל את רחל לאשה . כעבור שבע שנים , בליל החתנה , החליף לבן את האחיות ונתן ליעקב את לאה . ליד הבאר – יעקב פוגש את הרועים א וישא יעקב רגליו , וילך ארצה בני קדם . ב וירא והנה באר בשדה , והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה , כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים . והאבן גדלה על פי הבאר . ג ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר , והשקו את הצאן , והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה . ד ויאמר להם יעקב : אחי , מאין אתם ? ויאמרו : מחרן אנחנו . ה ויאמר להם : הידעתם את לבן בן נחור ? ויאמרו : ידענו . ו ויאמר להם : השלום לו : ויאמרו : שלום , והנה רחל בתו באה עם הצאן . ז ויאמר : הן עוד היום גדול , לא עת האסף המקנה . השקו הצאן ולכו רעו . ח ויאמרו : לא נוכל , עד אשר יאספו כל העדרים , וגללו את האבן מעל פי הבאר , והשקינו הצאן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית