בדרך לחרן יעקב עצר לישן וחלם חלום . בחלום יעקב ראה סלם מגיע מהארץ עד לשמים , ומלאכים עולים ויורדים בו . בראש הסלם נצב ה' והבטיח לו צאצאים רבים , ושהארץ שהוא שוכב עליה תהיה שלו . יעקב התעורר בהתרגשות גדולה וקרא למקום שבו חלם את החלום "בית-אל . " חלום יעקב י ויצא יעקב מבאר שבע , וילך חרנה . יא ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש , ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו , וישכב במקום ההוא . יב ויחלם והנה סלם מצב ארצה , וראשו מגיע השמימה , והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו . יג והנה יהוה נצב עליו ויאמר : אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק . הארץ אשר אתה שכב עליה , לך אתננה ולזרעך . יד והיה זרעך כעפר הארץ , ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה , ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך . טו והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך , והשבתיך אל האדמה הזאת , כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך . חרנה : ( י ) אל חרן . ויפגע במקום ( יא : ( הגיע למקום . וילן ( יא : ( לן , ישן . בא השמש ( יא : ( שקעה השמש . מראשתיו ( יא : ( מתחת לראשו . נצב עליו ( יג : ( עומד עליו . אתננה ( יג : ( אתן אותה . והיה זרעך כעפר הארץ ( יד : ( יהיו לך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית