אברהם מת ונקבר במערת המכפלה . א ויסף אברהם ויקח אשה , ושמה קטורה . ב ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין , ואת ישבק ואת שוח . ג ויקשן ילד את שבא ואת דדן , ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים . ד ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה . כל אלה בני קטורה . ה ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק . ו ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת , וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם . מות אברהם ז ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי : מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים . ח ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע , ויאסף אל עמיו . ט ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה , אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא . י › השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת , שמה קבר אברהם ושרה אשתו . יא ויהי אחרי מות אברהם , ויברך אלהים את יצחק בנו , וישב יצחק עם באר לחי ראי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית