אברהם רצה למצא כלה ליצחק . הוא שלח למשימה את העבד שלו , והעבד יצא לדרך ארכה . כשהעבד הגיע לארם נהרים , הוא פגש ליד הבאר את רבקה . רבקה הסכימה להתחתן עם יצחק ויצאה עם העבד לארץ כנען . העבד של אברהם יוצא למשימה א ואברהם זקן , בא בימים , ויהוה ברך את אברהם בכל . ב ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו , המשל בכל אשר לו : שים נא ידך תחת ירכי . ג ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ , אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו . ד כי אל ארצי ואל מולדתי תלך , ולקחת אשה לבני ליצחק . ה ויאמר אליו העבד : אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת , ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם ? ו ויאמר אליו אברהם : השמר לך פן תשיב את בני שמה . ז יהוה אלהי השמים , אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי , ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר : לזרעך אתן את הארץ הזאת - הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם . ח ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך , ונקית משבעתי זאת . רק את בני לא תשב שמה . ט וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו , וישבע לו על הדבר הזה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית