הפרקהזהמספרעלמותהשלשרה , ועלאברהםשחפשמקוםלקבראותה . תושבי הארץ הציעו לאברהם מקום במתנה , אבל אברהם התעקש לקנות חלקת אדמה בכסף . חלקת האדמה שקנה אברהם נקראת "מערת המכפלה . " מות שרה א ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים , שני חיי שרה . ב › ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען , ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה . בני חת מציעים לאברהם חלקת קבר במתנה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית