אלהים העמיד את אברהם בנסיון קשה מאוד . הוא צוה עליו להקריב אתבנויצחקקרבן . אברהםלאהססוהתחיללעשותאתמהשאלהים צוה עליו . אבל רגע לפני שאברהם פגע בבנו , מלאךה' קרא אליו שלא יפגע בנער ! אחרי זה אלהים ידע שאברהם מאמין בו לגמרי . א ויהי אחר הדברים האלה , והאלהים נסה את אברהם . ויאמר אליו : אברהם ! ויאמר : הנני . ב ויאמר : קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק , ולך לך אל ארץ המריה , והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך . ג וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו , ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו , ויבקע עצי עלה , ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים . ד ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק . ה ויאמר אברהם אל נעריו : שבו לכם פה עם החמור , ואני והנער נלכה עד כה , ונשתחוה ונשובה אליכם . ו ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו , ויקח בידו את האש ואת המאכלת , וילכו שניהם יחדו . ז ויאמר יצחק אל אברהם אביו , ויאמר : אבי ! ויאמר : הנני בני . ויאמר : הנה האש והעצים , ואיה השה לעלה ? ח ויאמר אברהם : אלהים יראה לו השה לעלה , בני . וילכו שניהם יחדו . ט ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים , וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית