יצחק נולד , ואברהם עשה לו ברית מילה . כשיצחק גדל , שרה בקשה מאברהם לגרש את הגר וישמעאל . ואברהם ? אברהם דאג לישמעאל , אבל עשה את מה ששרה בקשה . בהמשךהפרקאברהםכרתבריתעםמלךבשם אבימלך . הם נשבעו במקום שהיתה בו באר , ולכןקראולמקום " : בארשבע , " עלשםהשבועה . לאברהם ושרה נולד בן א ויהוה פקד את שרה כאשר אמר , ויעש יהוה לשרה כאשר דבר . ב ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו , למועד אשר דבר אתו אלהים . ג ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו , אשר ילדה לו שרה , יצחק . ד וימל אברהם את יצחק בנו , בן שמנת ימים , כאשר צוה אתו אלהים . ה ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו . ו ותאמר שרה : צחק עשה לי אלהים , כל השמע יצחק לי . ז ותאמר : מי מלל לאברהם , היניקה בנים שרה ? כי ילדתי בן לזקניו . ח ויגדל הילד ויגמל , ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק . פקד : ( א ) זכר . ותהר : ( ב ) היתה בהריון . לזקניו : ( ב ) כאשר היה זקן . למועד : ( ב ) בזמן . וימל : ( ד ) מל אותו , עשה לו ברית מילה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית