ה' התגלה לאברם וכרת אתו ברית , שזה כמו הסכם . ה' התחיב שלאברם יהיו צאצאים רבים , ושהם יקבלו את ארץ כנען , ואברםהתחיבלהיותנאמןלה . ' הסימןלהתחיבותהואבריתהמילה . וגם – השם של אברם ושרי השתנה , ואפלו גלו לאברם שמצפה לו הפתעה גדולה ... רגע לפני ברית המילה ... ה' ואברם מתחיבים א ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים , וירא יהוה אל אברם , ויאמר אליו : אני אל שדי , התהלך לפני והיה תמים . ב ואתנה בריתי ביני ובינך , וארבה אותך במאד מאד . ג ויפל אברם על פניו , וידבר אתו אלהים לאמר : ד אני הנה בריתי אתך , והיית לאב המון גוים . ה ולא יקרא עוד את שמך אברם , והיה שמך אברהם , כי אב המון גוים נתתיך . ו והפרתי אתך במאד מאד , ונתתיך לגוים , ומלכים ממך יצאו . וירא : ( א ) נראה , התגלה . אל שדי : ( א ) אחד השמות של אלהים . התהלך לפני : ( א ) תתנהג כמו שאלהים מבקש . והיה תמים : ( א ) תהיה איש טוב וישר . ואתנה בריתי : ( ב ) אכרת אתך ברית , אעשה אתך ברית . וארבה אותך : ( ב ) אתן לך צאצאים רבים . ויפל אברם על פניו : ( ג ) אברם השתחוה לאלהים . הנה בריתי אתך : ( ד ) זו הברית שאני עומד לעשות אתך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית