באזור ים המלח היתה מלחמה בין ארבעה מלכים לחמשה מלכים אחרים . לוט ( האחיןשלאברם ) ומשפחתונפלובשבי–ואברם יצא לשחרר אותם ! א ויהי בימי אמרפל מלך שנער , אריוך מלך אלסר , כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים . ב עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה , שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צבוים , ומלך בלע היא צער . ג כל אלה חברו אל עמק השדים , הוא ים המלח . ד שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר , ושלש עשרה שנה מרדו . ה ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו , ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם , ואת האימים בשוה קריתים . ו ואת החרי בהררם שעיר , עד איל פארן אשר על המדבר . ז וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש , ויכו את כל שדה העמלקי , וגם את האמרי הישב בחצצן תמר . ח ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צבוים ומלך בלע הוא צער , ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים . ט את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר , ארבעה מלכים את החמשה . י ועמק השדים בארת בארת חמר , וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה , והנשארים הרה נסו . יא ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו . יב ויקחו את לוט ואת רכשו , ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית