הרועים של לוט והרועים של אברם רבו , כי לא היה מספיק מקום לרכוש ולצאן של כלם . אברם לא רצה לריב עם לוט , האחין שלו , ולכן הציע פתרון – שהם יפרדו , וכל אחד יגור באזור אחר . ולוט ... ? לוט קבל את ההצעה . א ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה . המריבה בין רועי אברם לרועי לוט ב ואברם כבד מאד , במקנה בכסף ובזהב . ג וילך למסעיו מנגב ועד בית-אל , עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה , בין בית-אל ובין העי . ד אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה , ויקרא שם אברם בשם יהוה . ה וגם ללוט , ההלך את אברם , היה צאן ובקר ואהלים . ו ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו , כי היה רכושם רב , ולא יכלו לשבת יחדו . ז ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט , והכנעני והפרזי אז ישב בארץ . כבד מאוד : ( ב ) עשיר . מקנה : ( ב ) צאן ובקר ( גם כבשים ועזים וגם פרות . ( מנגב : ( ג ) מהדרום . אהלה : ( ג ) האהל שלו . בית-אל , העי : ( ג ) שמות של מקומות שנמצאים מצפון לירושלים . בראשנה : ( ד ) בהתחלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית