בפרק הזה מספר על איש ששמו אברם . יום אחד , כשאברם היה בן , 75 ה' דבר אליו ואמר לו לעזב הכל וללכת לארץ חדשה . אברם עזב הכל , לקח את אשתו שרי ואת בן אחיו לוט - ויצא לדרך . ה' מצוה על אברם : לך לך ! א ויאמר יהוה אל אברם : לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך , אל הארץ אשר אראך . ב ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך , והיה ברכה . ג ואברכה מברכיך , ומקללך אאר , ונברכו בך כל משפחת האדמה . מארצך : ( א ) מן הארץ שלך . ממולדתך : ( א ) מהארץ שנולדת בה . ומבית אביך : ( א ) מהמשפחה שלך . אראך : ( 1 ) אני ] אלהים [ אראה לך . ואעשך לגוי גדול : ( ב ) אני אעשה אותך לעם גדול . ואגדלה שמך : ( ב ) אני אעשה את השם שלך " גדול , " אתה תהיה מפרסם ומכבד . והיה ברכה : ( ב ) כלם ירצו להיות מברכים כמוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית