. 1 בסעיפים הבאים a , b , c , d , e הם מספרים חיוביים . בכל סעיף סמנו = , < , > או "אי–אפשר לדעת ; " נמקו את תשובתכם . א . 5 ב a _____ a ב . b : 2 3 _____ b ג . c ב 2 3 _____ c ד . 6 : d _____ 20 ה . 1 2 e + 1 _____ e . 2 ידוע כי . a > 100 מהו הביטוי הגדול ביותר ? א . 1 : a ב . a : 1 ג . a + 1 ד . לפעמים א נכון ולפעמים ג 2 2 . 3 אם x - y = 10 ו– , x = 4 מהו ערכו של ? y א . 2 ב . 18 ג . -2 ד . 5 2 x x . 4 אם , = 40 מהו ערכו של ? א . 10 ב . 36 ג . 42 ד . 160 4 y y . 5 לכל טענה ציינו אם היא נכונה או לא נכונה . הסבירו את תשובתכם . א . אם y < 0–ו x < 0 אז x + y שלילי . ג . אם y > 0–ו x < 0 אז y - x חיובי . ב . אם y < 0–ו x < 0 אז x : y חיובי . ד . אם xy > 0 אז גם x וגם y חיוביים . * משימות 2-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 112 , 106 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית