תלמידי כיתה קיבלו משימה המכילה 6 תרגילים . תלמידי הכיתה רצו לבדוק כמה תרגילים פותר כל תלמיד במשך שיעור . התלמידים הציגו את התוצאות בתרשים הבא : א . מה מסמל ? ב . האם כל התלמידים פתרו מספר זהה של תרגילים בשיעור ? הסבירו את תשובתכם . ג . כמה תלמידים פתרו 3 תרגילים ? ד . מהו מספר התלמידים הגדול ביותר שפתרו אותו מספר תרגילים ? הסבירו את תשובתכם . ה . כמה תלמידים פתרו יותר 4–מ תרגילים ? ו . כמה תלמידים סיימו את המשימה ? ז . מהו מספר תלמידי הכיתה ? ח . נניח ש– מסמל שני תלמידים בכיתה . כמה תלמידים בכיתה ? כמה תלמידים פתרו 5 תרגילים ? מספר התרגילים שפתרו בשיעור מסמל ילד אחד . * המשימה לקוחה מתוך : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 80 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית