א ויקחו עם-הארץ את-יהואחז בן-יאשיהו וימליכהו תחת-אביו בירושלם : ב בן-שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם : ג ויסירהו מלך-מצרים בירושלם ויענש את-הארץ מאה ככר-כסף וככר זהב : ד וימלך מלך-מצרים את-אליקים אחיו על-יהודה וירושלם וימב את-שמו יהויקים ואת-יואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה : ה בן-עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו : ו עליו עלה נבוכדנאצר מלך בבל ויאסרהו בנחשתים להליכו בבלה : ז ומכלי בית יהוה הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל : ח ויתר דברי יהויקים ותעבתיו אשר-עשה והנמצא עליו הנם כתובים על-ספר מלכי ישראל ויהודה וימלך יהויכין בנו תחתיו : ט בן-שמונה שנים יהויכין במלכו ושלשה חדשים ועשרת ימים מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה : י ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם-כלי חמדת בית-יהוה וימלך את-צדקיהו אחיו על-יהודה וירושלם : יא בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם : יב ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי יהוה : יג וגם במלך נבוכדנאצר מרד אשר השביעו באלהים ויקש את-ערפו ויאמץ את...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית