א ויעש יאשיהו בירושלם פסח ליהוה וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון : ב ויעמד הכהנים על-משמרותם ויחזקם לעבודת בית יהוה : ג ויאמר ללוים המבינים לכלישראל הקדושים ליהוה תנו את-ארון-הקדש בבית אשר בנה שלמה בן-דויד מלך ישראל אין-לכם משא בכתף עתה עבדו את-יהוה אלהיכם ואת עמו ישראל : ד והכינו לביתאבותיכם כמחלקותיכם בכתב דויד מלך ישראל ובמכתב שלמה בנו : ה ועמדו בקדש לפלגות בית האבות לאחיכם בני העם וחלקת בית-אב ללוים : ו ושחטו הפסח והתקדשו והכינו לאחיכם לעשות כדבר-יהוה ביד-משה : ז וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובניעזים הכל לפסחים לכל-הנמצא למספר שלשים אלף ובקר שלשת אלפים אלה מרכוש המלך : ח ושריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושש מאות ובקר שלש מאות : ט וכנניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו וחשביהו ויעיאל ויוזבד שרי הלוים הרימו ללוים לפסחים חמשת אלפים ובקר חמש מאות : י ותכון העבודה ויעמדו הכהנים על-עמדם והלוים על-מחלקותם כמצות המלך : יא וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשיטים : יב ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית-אבות לבני העם להקריב ליהוה ככת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית