א בן-שמונה שנים יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם : ב ויעש הישר בעיני יהוה וילך בדרכי דויד אביו ולא-סר ימין ושמאול : ג ובשמונה שנים למלכו והוא עודנו נער החל לדרוש לאלהי דויד אביו ובשתים עשרה שנה החל לטהר את-יהודה וירושלם מן-הבמות והאשרים והפסלים והממכות : ד וינתצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים אשר-למעלה מעליהם גדע והאשרים והפסלים והממכות שבר והדק ויזרק על-פני הקברים הזבחים להם : ה ועצמות כהנים שרף על-מזבחותם ויטהר את-יהודה ואת ירושלם : ו ובערי מנשה ואפרים ושמעון ועד-נפתלי בחרבתיהם סביב : ז וינתץ אתהמזבחות ואת-האשרים והפסלים כתת להדק וכל-החמנים גדע בכל-ארץ ישראל וישב לירושלם : ח ובשנת שמונה עשרה למלכו לטהר הארץ והבית שלח את-שפן בן-אצליהו ואת-מעשיהו שר-העיר ואת יואח בן-יואחז המזכיר לחזק את-בית יהוה אלהיו : ט ויבאו אל-חלקיהו הכהן הגדול ויתנו את-הכסף המובא בית-אלהים אשר אספו-הלוים שמרי המף מיד מנשה ואפרים ומכל שארית ישראל ומכל-יהודה ובנימן וישבו ירושלם : י ויתנו על-יד עשה המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו עושי המלאכה אשר עשים בבית יהוה לבדוק ולחזק הבית : יא ויתנו לחרשים ולבנים לקנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית