א בן-שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם : ב ויעש הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל : ג וישב ויבן את-הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל-צבא השמים ויעבד אתם : ד ובנה מזבחות בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם יהיה-שמי לעולם : ה ויבן מזבחות לכל-צבא השמים בשתי חצרות בית-יהוה : ו והוא העביר את-בניו באש בגי בן-הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו : ז וישם את-פסל הממל אשר עשה בבית האלהים אשר אמר אלהים אל-דויד ואל-שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את-שמי לעילום : ח ולא אוסיף להסיר את-רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבתיכם רק אם-ישמרו לעשות את כל-אשר צויתים לכל-התורה והחקים והמשפטים ביד-משה : ט ויתע מנשה את-יהודה וישבי ירושלם לעשות רע מן-הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל : י וידבר יהוה אלמנשה ואל-עמו ולא הקשיבו : יא ויבא יהוה עליהם את-שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את-מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה : יב וכהצר לו חלה את-פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית