א אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך-אשור ויבא ביהודה ויחן על-הערים הבצרות ויאמר לבקעם אליו : ב וירא יחזקיהו כי-בא סנחריב ופניו למלחמה על-ירושלם : ג ויועץ עם-שריו וגבריו לסתום את-מימי העינות אשר מחוץ לעיר ויעזרוהו : ד ויקבצו עם-רב ויסתמו את-כל-המעינות ואת-הנחל השוטף בתוך-הארץ לאמר למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים : ה ויתחזק ויבן את-כל-החומה הפרוצה ויעל על-המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את-המלוא עיר דויד ויעש שלח לרב ומגנים : ו ויתן שרי מלחמות עלהעם ויקבצם אליו אל-רחוב שער העיר וידבר על-לבבם לאמר : ז חזקו ואמצו אל-תיראו ואל-תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל-ההמון אשר-עמו כי-עמנו רב מעמו : ח עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויממכו העם על-דברי יחזקיהו מלךיהודה : ט אחר זה שלח סנחריב מלך-אשור עבדיו ירושלימה והוא על-לכיש וכל-ממשלתו עמו על-יחזקיהו מלך יהודה ועל-כל-יהודה אשר בירושלם לאמר : י כה אמר סנחריב מלך אשור על-מה אתם בטחים וישבים במצור בירושלם : יא הלא יחזקיהו ממית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר יהוה אלהינו יצילנו מכף מלך אשור : יב הלא-הוא יחזקיהו הסיר את-במתיו ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית