א וככלות כל-זאת יצאו כל-ישראל הנמצאים לערי יהודה וישברו המצבות ויגדעו האשרים וינתצו את-הבמות ואת-המזבחת מכל-יהודה ובנימן ובאפרים ומנשה עד-לכלה וישובו כלבני ישראל איש לאחזתו לעריהם : ב ויעמד יחזקיהו את-מחלקות הכהנים והלוים עלמחלקותם איש כפי עבדתו לכהנים וללוים לעלה ולשלמים לשרת ולהדות ולהלל בשערי מחנות יהוה : ג ומנת המלך מן-רכושו לעלות לעלות הבקר והערב והעלות לשבתות ולחדשים ולמעדים ככתוב בתורת יהוה : ד ויאמר לעם ליושבי ירושלם לתת מנת הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת יהוה : ה וכפרץ הדבר הרבו בני-ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש וכל תבואת שדה ומעשר הכל לרב הביאו : ו ובני ישראל ויהודה היושבים בערי יהודה גם-הם מעשר בקר וצאן ומעשר קדשים המקדשים ליהוה אלהיהם הביאו ויתנו ערמות ערמות : ז בחדש השלשי החלו הערמות לימוד ובחדש השביעי כלו : ח ויבאו יחזקיהו והשרים ויראו את-הערמות ויברכו את-יהוה ואת עמו ישראל : ט וידרש יחזקיהו על-הכהנים והלוים על-הערמות : י ויאמר אליו עזריהו הכהן הראש לבית צדוק ויאמר מהחל התרומה לביא בית-יהוה אכול ושבוע והותר עד-לרוב כי יהוה ברך את-עמו והנותר את-ההמון הזה : יא ויאמר יחזק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית