א וישלח יחזקיהו על-כל-ישראל ויהודה וגם-אגרות כתב על-אפרים ומנשה לבוא לביתיהוה בירושלם לעשות פסח ליהוה אלהי ישראל : ב ויועץ המלך ושריו וכל-הקהל בירושלם לעשות הפסח בחדש השני : ג כי לא יכלו לעשתו בעת ההיא כי הכהנים לאהתקדשו למדי והעם לא-נאספו לירושלם : ד ויישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל-הקהל : ה ויעמידו דבר להעביר קול בכל-ישראל מבאר-שבע ועד-דן לבוא לעשות פסח ליהוה אלהי- ישראל בירושלם כי לא לרב עשו ככתוב : ו וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכלישראל ויהודה וכמצות המלך לאמר בני ישראל שובו אל-יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל וישב אל-הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור : ז ואל-תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו ביהוה אלהי אבותיהם ויתנם לשמה כאשר אתם ראים : ח עתה אל-תקשו ערפכם כאבותיכם תנו-יד ליהוה ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את-יהוה אלהיכם וישב מכם חרון אפו : ט כי בשובכם על-יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי-חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא-יסיר פנים מכם אם-תשובו אליו : י ויהיו הרצים עברים מעיר לעיר בארץ-אפרים ומנשה ועד-זבלון ויהיו משחיקים עליהם ומלעגים בם : יא אך-אנשים מאשר ומנשה ומז...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית