א יחזקיהו מלך בן-עשרים וחמש שנה ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אביה בת-זכריהו : ב ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה דויד אביו : ג הוא בשנה הראשונה למלכו בחדש הראשון פתח את-דלתות בית-יהוה ויחזקם : ד ויבא את-הכהנים ואת-הלוים ויאספם לרחוב המזרח : ה ויאמר להם שמעוני הלוים עתה התקדשו וקדשו את-בית יהוה אלהי אבתיכם והוציאו את-הנדה מן-הקדש : ו כי-מעלו אבתינו ועשו הרע בעיני יהוהאלהינו ויעזבהו וימבו פניהם ממשכן יהוה ויתנו-ערף : ז גם סגרו דלתות האולם ויכבו אתהנרות וקטרת לא הקטירו ועלה לא-העלו בקדש לאלהי ישראל : ח ויהי קצף יהוה עליהודה וירושלם ויתנם לזעוה לשמה ולשרקה כאשר אתם ראים בעיניכם : ט והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על-זאת : י עתה עם-לבבי לכרות ברית ליהוה אלהי ישראל וישב ממנו חרון אפו : יא בני עתה אל-תשלו כי-בכם בחר יהוה לעמד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטרים : יב ויקמו הלוים מחת בן-עמשי ויואל בן-עזריהו מןבני הקהתי ומן-בני מררי קיש בן-עבדי ועזריהו בן-יהללאל ומן-הגרשני יואח בן-זמה ועדן בן-יואח : יג ומן-בני אליצפן שמרי ויעיאל ומן-בני אסף זכריהו ומתניהו : יד ומן-בני ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית