א בן-עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת-צדוק : ב ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה עזיהו אביו רק לא-בא אל-היכל יהוה ועוד העם משחיתים : ג הוא בנה את-שער בית-יהוה העליון ובחומת העפל בנה לרב : ד וערים בנה בהר-יהודה ובחרשים בנה בירניות ומגדלים : ה והוא נלחם עם-מלך בני-עמון ויחזק עליהם ויתנו-לו בני-עמון בשנה ההיא מאה ככר-כסף ועשרת אלפים כרים חחים ושעורים עשרת אלפים זאת השיבו לו בני עמון ס ובשנה השנית והשלשית : ו ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני יהוה אלהיו : ז ויתר דברי יותם וכל-מלחמתיו ודרכיו הנם כתובים על-ספר מלכי-ישראל ויהודה : ח בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם : ט וישכב יותם עם-אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית