א ויקחו כל-עם יהודה את-עזיהו והוא בן-שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו : ב הוא בנה את-אילות וישיבה ליהודה אחרי שכב-המלך עם-אבתיו : ג בן-שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליה מן-ירושלם : ד ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה אמציהו אביו : ה ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשו את-יהוה הצליחו האלהים : ו ויצא וילחם בפלשתים ויפרץ אתחומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד ויבנה ערים באשדוד ובפלשתים : ז ויעזרהו האלהים על-פלשתים ועל-הערבים הישבים בגור-בעל והמעונים : ח ויתנו העמונים מנחה לעזיהו וילך שמו עד-לבוא מצרים כי החזיק עד-למעלה : ט ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על-שער הפנה ועל-שער הגיא ועל-המקצוע ויחזקם : י ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים כי מקנה - ! ב היה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל כי-אהב אדמה היה : יא ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעיאל המופר ומעשיהו השוטר על יד-חנניהו משרי המלך : יב כל מספר ראשי האבות לגבורי חיל אלפים ושש מאות : יג ועל-ידם חיל צבא שלש מאות אלף ושבעת אלפים וחמש מאות עושי מלחמה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית