א בן-עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלם : ב ויעש הישר בעיני יהוה רק לא בלבב שלם : ג ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו ויהרג את-עבדיו המכים את-המלך אביו : ד ואת-בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר-צוה יהוה לאמר לא-ימותו אבות על-בנים ובנים לא-ימותו על-אבות כי איש בחטאו ימותו : ה ויקבץ אמציהו את-יהודה ויעמידם לבית-אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל-יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש-מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה : ו וישכר מישראל מאה אלף גבור חיל במאה ככר-כסף : ז ואיש האלהים בא אליו לאמר המלך אל-יבא עמך צבא ישראל כי אין יהוה עם-ישראל כל בני אפרים : ח כי אם-בא אתה עשה חזק למלחמה יכשילך האלהים לפני אויב כי יש-כח באלהים לעזור ולהכשיל : ט ויאמר אמציהו לאיש האלהים ומה-לעשות למאת הככר אשר נתתי לגדוד ישראל ויאמר איש האלהים יש ליהוה לתת לך הרבה מזה : י ויבדילם אמציהו להגדוד אשר-בא אליו מאפרים ללכת למקומם ויחר אפם מאד ביהודה וישובו למקומם בחרי-אף : יא ואמציהו התחזק וינהג את-עמו וילך גיא המלח ויך את-בני-שעיר עשרת אלפים : יב ועשרת אלפים חי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית