א בן-שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע : ב ויעש יואש הישר בעיני יהוה כל-ימי יהוידע הכהן : ג וישא-לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות : ד ויהי אחריכן היה עם-לב יואש לחדש את-בית יהוה : ה ויקבץ את-הכהנים והלוים ויאמר להם צאו לערי יהודה וקבצו מכל-ישראל כסף לחזק את-בית אלהיכם מדי שנה בשנה ואתם תמהרו לדבר ולא מהרו הלוים : ו ויקרא המלך ליהוידע הראש ויאמר לו מדוע לא-דרשת על-הלוים להביא מיהודה ומירושלם את-משאת משה עבד-יהוה והקהל לישראל לאהל העדות : ז כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את-בית האלהים וגם כל-קדשי בית-יהוה עשו לבעלים : ח ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנהו בשער בית-יהוה חוצה : ט ויתנו-קול ביהודה ובירושלם להביא ליהוה משאת משה עבד-האלהים על-ישראל במדבר : י וישמחו כל-השרים וכל-העם ויביאו וישליכו לארון עד-לכלה : יא ויהי בעת יביא אתהארון אל-פקדת המלך ביד הלוים וכראותם כי-רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כהן הראש ויערו את-הארון וישאהו וישיבהו אל-מקמו כה עשו ליום ביום ויאספו-כסף לרב : יב ויתנהו המלך ויהוידע אל-עושה מלאכת עבודת בית-יהוה ויהיו שכרים חצבים וחרשים לחדש בית יהו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית