א ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את-שרי המאות לעזריהו בן-ירחם ולישמעאל בןיהוחנן ולעזריהו בן-עובד ואת-מעשיהו בן-עדיהו ואת-אלישפט בן-זכרי עמו בברית : ב ויסבו ביהודה ויקבצו את-הלוים מכל-ערי יהודה וראשי האבות לישראל ויבאו אלירושלם : ג ויכרת כל-הקהל ברית בבית האלהים עם-המלך ויאמר להם הנה בן-המלך ימלך כאשר דבר יהוה על-בני דויד : ד זה הדבר אשר תעשו השלשית מכם באי השבת לכהנים וללוים לשערי המפים : ה והשלשית בבית המלך והשלשית בשער היסוד וכל-העם בחצרות בית יהוה : ו ואל-יבוא בית-יהוה כי אם-הכהנים והמשרתים ללוים המה יבאו כיקדש המה וכל-העם ישמרו משמרת יהוה : ז והקיפו הלוים את-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל-הבית יומת והיו את-המלך בבאו ובצאתו : ח ויעשו הלוים וכל-יהודה ככל אשרצוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר יהוידע הכהן את-המחלקות : ט ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות את-החניתים ואת-המגנות ואתהשלטים אשר למלך דויד אשר בית האלהים : י ויעמד את-כל-העם ואיש שלחו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על-המלך סביב : יא ויוציאו את-בןהמלך ויתנו עליו את-הנזר ואת-העד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית