א וימליכו יושבי ירושלם את-אחזיהו בנו הקטן תחתיו כי כל-הראשנים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה וימלך אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה : ב בן ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת-עמרי : ג גם-הוא הלך בדרכי בית אחאב כי אמו היתה יועצתו להרשיע : ד ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי-המה היו-לו יועצים אחרי מות אביו למשחית לו : ה גם בעצתם הלך וילך את-יהורם בן-אחאב מלך ישראל למלחמה על-חזאל מלך-ארם ברמות גלעד ויכו הרמים את-יורם : ו וישב להתרפא ביזרעאל כי המכים אשר הכהו ברמה בהלחמו את-חזהאל מלך ארם ועזריהו בן-יהורם מלך יהודה ירד לראות את-יהורם בן-אחאב ביזרעאל כי-חלה הוא : ז ומאלהים היתה תבוסת אחזיהו לבוא אל-יורם ובבאו יצא עם-יהורם אל-יהוא בן-נמשי אשר משחו יהוה להכרית את-בית אחאב : ח ויהי כהשפט יהוא עם-בית אחאב וימצא את-שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם : ט ויבקש את-אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון ויבאהו אל-יהוא וימתהו ויקברהו כי אמרו בן-יהושפט הוא אשר-דרש את-יהוה בכל-לבבו ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה : י ועתליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותדבר את-כל-זרע הממל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית