א וישכב יהושפט עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דויד וימלך יהורם בנו תחתיו : ב ולואחים בני יהושפט עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו כל-אלה בני יהושפט מלך-ישראל : ג ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם-ערי מצרות ביהודה ואת-הממלכה נתן ליהורם כי-הוא הבכור : ד ויקם יהורם על-ממלכת אביו ויתחזק ויהרג את-כל-אחיו בחרב וגם משרי ישראל : ה בן-שלשים ושתים שנה יהורם במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם : ו וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בתאחאב היתה לו אשה ויעש הרע בעיני יהוה : ז ולא-אבה יהוה להשחית את-בית דויד למען הברית אשר כרת לדויד וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל-הימים : ח בימיו פשע אדום מתחת יד-יהודה וימליכו עליהם מלך : ט ויעבר יהורם עם-שריו וכל-הרכב עמו ויהי קם לילה ויך את-אדום המובב אליו ואת שרי הרכב : י ויפשע אדום מתחת יד-יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו כי עזב את-יהוה אלהי אבתיו : יא גם-הוא עשהבמות בהרי יהודה ויזן את-ישבי ירושלם וידח את-יהודה : יב ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמר כה אמר יהוה אלהי דויד אביך תחת אשר לא-הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי אסא מלך-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית