א ויהי אחריכן באו בני-מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על-יהושפט למלחמה : ב ויבאו ויגידו ליהושפט לאמר בא עליך המון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר היא עין גדי : ג וירא ויתן יהושפט את-פניו לדרוש ליהוה ויקרא-צום על-כל-יהודה : ד ויקבצו יהודה לבקש מיהוה גם מכל-ערי יהודה באו לבקש את-יהוה : ה ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלם בבית יהוה לפני החצר החדשה : ו ויאמר יהוה אלהי אבתינו הלא אתה-הוא אלהים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב : ז הלא אתה אלהינו הורשת את-ישבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותתנה לזרע אברהם אהבך לעולם : ח וישבו-בה ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר : ט אם-תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודבר ורעב נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע : י ועתה הנה בני-עמון ומואב והר-שעיר אשר לא-נתתה לישראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השמידום : יא והנה-הם גמלים עלינו לבוא לגרשנו מירשתך אשר הורשתנו : יב אלהינו הלא תשפט-בם כי אין בנו כח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה-נעשה כי עליך עינינו : יג וכל-יהודה עמדים לפני יהוה גם-טפם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית