א וישב יהושפט מלך-יהודה אל-ביתו בשלום לירושלם : ב ויצא אל-פניו יהוא בן-חנני החזה ויאמר אל-המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי יהוה תאהב ובזאת עליך קצף מלפני יהוה : ג אבל דברים טובים נמצאו עמך כי-בערת האשרות מן-הארץ והכינות לבבך לדרש האלהים : ד וישב יהושפט בירושלם ס וישב ויצא בעם מבאר שבע עד-הר אפרים וישיבם אל-יהוה אלהי אבותיהם : ה ויעמד שפטים בארץ בכל-ערי יהודה הבצרות לעיר ועיר : ו ויאמר אל-השפטים ראו מה-אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט : ז ועתה יהי פחד-יהוה עליכם שמרו ועשו כי-אין עם-יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח-שחד : ח וגם בירושלם העמיד יהושפט מן-הלוים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט יהוה ולריב וישבו ירושלם : ט ויצו עליהם לאמר כה תעשון ביראת יהוה באמונה ובלבב שלם : י וכל-ריב אשר-יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם בין-דם לדם ביןתורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה-קצף עליכם ועלאחיכם כה תעשון ולא תאשמו : יא והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר-יהוה וזבדיהו בן-ישמעאל הנגיד לבית-יהודה לכל דבר-המלך ושטרים הלוים לפניכם חזקו ועשו ויהי יהוה עם-החוב :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית