א ויהי ליהושפט עשר וכבוד לרב ויתחתן לאחאב : ב וירד לקץ שנים אל-אחאב לשמרון ויזבח-לו אחאב צאן ובקר לרב ולעם אשר עמו ויסיתהו לעלות אל-רמות גלעד : ג ויאמר אחאב מלך-ישראל אל-יהושפט מלך יהודה התלך עמי רמת גלעד ויאמר לו כמוני כמוך וכעמך עמי ועמך במלחמה : ד ויאמר יהושפט אל-מלך ישראל דרש-נא כיום את-דבר יהוה : ה ויקבץ מלך-ישראל את-הנבאים ארבע מאות איש ויאמר אלהם הנלך אל-רמת גלעד למלחמה אם-אחדל ויאמרו עלה ויתן האלהים ביד המלך : ו ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאתו : ז ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט עוד איש-אחד לדרוש אתיהוה מאתו ואני שנאתיהו כי-איננו מתנבא עלי לטובה כי כל-ימיו לרעה הוא מיכיהו בןימלא ויאמר יהושפט אל-יאמר המלך כן : ח ויקרא מלך ישראל אל-סריס אחד ויאמר מהר מיכיהו בן-ימלא : ט ומלך ישראל ויהושפט מלך-יהודה יושבים איש על-כסאו מלבשים בגדים וישבים בגרן פתח שער שמרון וכל-הנביאים מתנבאים לפניהם : י ויעש לו צדקיהו בן-כנענה קרני ברזל ויאמר כה-אמר יהוה באלה תנגח את-ארם עד-כלותם : יא וכלהנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך : יב והמלאך אשרהלך לקרא למיכיהו דבר אליו לא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית