א וימלך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על-ישראל : ב ויתן-חיל בכל-ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו : ג ויהי יהוה עם-יהושפט כי הלך בדרכי דויד אביו הראשנים ולא דרש לבעלים : ד כי לאלהי אביו דרש ובמצותיו הלך ולא כמעשה ישראל : ה ויכן יהוה את-הממלכה בידו ויתנו כל-יהודה מנחה ליהושפט ויהי-לו עשר-וכבוד לרב : ו ויגבה לבו בדרכי יהוה ועוד הסיר את-הבמות ואת-האשרים מיהודה : ז ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן-חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה : ח ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמירמות ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים : ט וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל-ערי יהודה וילמדו בעם : י ויהי פחד יהוה על כל-ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה ולא נלחמו עם-יהושפט : יא ומן-פלשתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף משא גם הערביאים מביאים לו צאן אילים שבעת אלפים ושבע מאות ותישים שבעת אלפים ושבע מאות : יב ויהי יהושפט הלך וגדל עד-למעלה ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות : יג ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה ואנשי מלחמה גבורי חיל בירושל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית