א ועזריהו בן-עודד היתה עליו רוח אלהים : ב ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכליהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם-תדרשהו ימצא לכם ואם-תעזבהו יעזב אתכם : ג וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה : ד וישב בצר-לו עליהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם : ה ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל-יושבי הארצות : ו וכתתו גוי-בגוי ועיר בעיר כי-אלהים הממם בכל-צרה : ז ואתם חזקו ואל-ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם : ח וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל-ארץ יהודה ובנימן ומן-הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את-מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה : ט ויקבץ את-כל-יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי-נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי-יהוה אלהיו עמו : י ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש-עשרה למלכות אסא : יא ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן-השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים : יב ויבאו בברית לדרוש את-יהוה אלהי אבותיהם בכל-לבבם ובכל-נפשם : יג וכל אשר לא-ידרש ליהוה אלהיישראל יומת למן-קטן ועד-גדול למאיש ועד-אשה : יד וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית