א ויעש אסא החוב והישר בעיני יהוה אלהיו : ב ויסר את-מזבחות הנכר והבמות וישבר את-המצבות ויגדע את-האשרים : ג ויאמר ליהודה לדרוש את-יהוה אלהי אבותיהם ולעשות התורה והמצוה : ד ויסר מכל-ערי יהודה את-הבמות ואת-החמנים ותשקט הממלכה לפניו : ה ויבן ערי מצודה ביהודה כי-שקטה הארץ ואין-עמו מלחמה בשנים האלה כי-הניח יהוה לו : ו ויאמר ליהודה נבנה את-הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את-יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו ממביב ויבנו ויצליחו : ז ויהי לאסא חיל נשא צנה ורמח מיהודה שלש מאות אלף ס ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף כל-אלה גבורי חיל : ח ויצא אליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות שלש מאות ויבא עד-מרשה : ט ויצא אסא לפניו ויערכו מלחמה בגיא צפתה למרשה : י ויקרא אסא אל-יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין-עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי-עליך נשענו ובשמך באנו על-ההמון הזה יהוה אלהינו אתה אל-יעצר עמך אנוש : יא ויגף יהוה את-הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינסו הכושים : יב וירדפם אסא והעם אשר-עמו עד-לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה כי-נשברו לפני-יהוה ולפני מחנהו ויש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית