א בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם וימלך אביה על-יהודה : ב שלוש שנים מלך בירושלם ושם אמו מיכיהו בת-אוריאל מן-גבעה ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם : ג ויאסר אביה את-המלחמה בחיל גבורי מלחמה ארבע-מאות אלף איש בחור ס וירבעם ערך עמו מלחמה בשמונה מאות אלף איש בחור גבור חיל : ד ויקם אביה מעל להר צמרים אשר בהר אפרים ויאמר שמעוני ירבעם וכל-ישראל : ה הלא לכם לדעת כי יהוה אלהי ישראל נתן ממלכה לדויד על-ישראל לעולם לו ולבניו ברית מלח : ו ויקם ירבעם בן-נבט עבד שלמה בן-דויד וימרד על-אדניו : ז ויקבצו עליו אנשים רקים בני בליעל ויתאמצו על-רחבעם בן-שלמה ורחבעם היה נער ורך-לבב ולא התחזק לפניהם : ח ועתה אתם אמרים להתחזק לפני ממלכת יהוה ביד בני דויד ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב אשר עשה לכם ירבעם לאלהים : ט הלא הדחתם את-כהני יהוה את-בני אהרן והלוים ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות כל-הבא למלא ידו בפר בן-בקר ואילם שבעה והיה כהן ללא אלהים : י ואנחנו יהוה אלהינו ולא עזבנהו וכהנים משרתים ליהוה בני אהרן והלוים במלאכת : יא ומקטרים ליהוה עלות בבקר-בבקר ובערב-בערב וקטרת-סמים ומערכת לחם על-השלחן החהור ומנורת הזהב ונרתיה לבער בער...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית