א ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את-תורת יהוה וכל-ישראל עמו : ב ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך-מצרים על-ירושלם כי מעלו ביהוה : ג באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר-באו עמו ממצרים לובים סכיים וכושים : ד וילכד את-ערי המצרות אשר ליהודה ויבא עד-ירושלם : ה ושמעיה הנביא בא אל-רחבעם ושרי יהודה אשר-נאספו אל-ירושלם מפני שישק ויאמר להם כה-אמר יהוה אתם עזבתם אתי ואף-אני עזבתי אתכם ביד-שישק : ו ויכנעו שרי-ישראל והמלך ויאמרו צדיק יהוה : ז ובראות יהוה כי נכנעו היה דבר-יהוה אל-שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא-תתך חמתי בירושלם ביד-שישק : ח כי יהיו-לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות : ט ויעל שישק מלך-מצרים על-ירושלם ויקח אתאצרות בית-יהוה ואת-אצרות בית המלך את-הכל לקח ויקח את-מגני הזהב אשר עשה שלמה : י ויעש המלך רחבעם תחתיהם מגני נחשת והפקיד על-יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך : יא ויהי מדי-בוא המלך בית יהוה באו הרצים ונשאום והשבום אל-תא הרצים : יב ובהכנעו שב ממנו אף-יהוה ולא להשחית לכלה וגם ביהודה היה דברים טובים : יג ויתחזק המלך רחבעם בירושלם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית